Karjera

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REPREZENTACINIS PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS
SKELBIA ATRANKĄ PERSONALO SPECIALISTO PAREIGOSM UŽIMTI

Pareigybės lygis – A2

Reikalavimai:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės, personalo vadybos, viešojo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. mokėti dirbti „MS Office“ taikomųjų programų paketo programomis.

Pareigybės funkcijos:

1. atlieka personalo sudėties analizę, padeda Orkestro direktoriui formuoti personalo sudėtį;

2. rengia ir derina, vizuoja Orkestro direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų personalo (darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, komandiruočių ir kt.), dokumentų valdymo klausimais projektus, darbo sutarčių projektus;

3. atlieka atrankos organizavimo procedūras, siekiant priimti į darbą asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis;

4. pagal kompetenciją kontroliuoja Orkestro vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Orkestro direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo, dalyvauja sprendžiant darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės ir drausminės atsakomybės klausimus;

5. rengia ir derina, vizuoja  Orkestro pareigybių sąrašą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

6. organizuoja Orkestro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiklos vertinimo, kūrybinių darbuotojų atestavimo procedūras;

7. vykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą, tvarko jų asmens bylas;

8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialines ir kitas garantijas;

10. rengia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafiką;

11. rengia ir derina Orkestro dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo, dokumentų registro sąrašo projektus;

12. formuoja bylas, užtikrina jų saugumą, tvarko, komplektuoja archyvinius dokumentus ir tinkamai juos saugo;

13. atrenka naikinti dokumentų bylas, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, rengia jų naikinimo aktus, naikina dokumentus;

14. pildo Orkestro darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kitus darbo laiko apskaitos dokumentus;

15. registruoja, sistemina ir tvarko direktoriaus įsakymus, gaunamus ir siunčiamus dokumentus, prašymus ir kitus dokumentus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę, juos daugina ir įteikia pagal paskirtį;

16. pagal kompetenciją dalyvauja rengia ir derina Orkestro vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;

17. pagal kompetenciją nustatyta tvarka ir terminais rengia ataskaitas personalo, dokumentų valdymo klausimais;

18. pagal kompetenciją analizuoja teisės aktų kaitą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

19. supažindina Orkestro darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, Orkestro darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais;

20. kontroliuoja Orkestro darbuotojų, kuriems būtinas periodiškas profilaktinis sveikatos patikrinimas sveikatos įstaigose, nustatytų terminų laikymąsi, tikrina medicinos įstaigų specialistų įrašus Orkestro darbuotojų medicininėse knygelėse;

21. organizuoja ir/ar atlieka Orkestre korupcijos prevencijos kontrolės funkcijas, rengia ir nustatyta tvarka derina Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą;

22. vykdo Orkestro interneto svetainės ir facebook paskyros administravimą;

23. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Orkestro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 3,38 iki 5,7

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Dokumentai pateikiami: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Dokumentai pateikiami iki 2019-03-21

Daugiau informacijos: tel. Nr.: 8(5) 271 9157; 8(5) 71 9159 arba el. p. vilnius.vrm.orkestras@vrm.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-06