Asmens duomenų apsauga

Inga Rimkutė yra paskirta Koncertinės įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro  duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Orkestro duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Inga Rimkutė
Žirmūnų g. 1E, LT-09239 Vilnius. 
Tel. (8 5) 271 9193, el. p. [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo Orkestre apimtį ir tikslą, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Orkestre tvarką nustato:

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Koncertinėje įstaigoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentaciniame pučiamųjų orkestre tvarkos aprašas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-26